Trong thời đại bùng nổ về thông tin, cuộc cách mạng 4.0 đang hiện hữu trong đời sống của con người. Bảo mật hệ thống thông tin chưa bao giờ nóng như bây giờ, hiện nay bảo mật không chỉ là mua thiết bị phần cứng, mua license phần mềm cài đặt trong hệ thống, chúng ta phải phát triển dựa trên những tiêu chuẩn cụ thể như ISO 27000, COBIT …

Chúng tôi không ngừng nghiên cứu mô hình bảo mật tổng thể, chuyên sâu, các tiêu chuẩn bảo mật … đưa ra các giải pháp mới đáp ứng sự phát triển của lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin.